De fracties Stadspartij Doesburg, VVD en CDA samen goed voor 8 van de 15 zetels in de gemeenteraad van Doesburg, hebben een akkoord bereikt. Dit akkoord is op hoofdlijnen uitgewerkt in het coalitieakkoord 2022-2026, dat als titel “Doesburg op weg naar de toekomst” heeft gekregen.

De fracties zijn het ook eens geworden over de portefeuilleverdeling. Elke fractie levert een wethouder. Vanuit de Stadspartij is dat Birgit van Veldhuizen, vanuit de VVD Rob Gossink en vanuit het CDA Stan Hillenaar. Alle drie hebben een ruime bestuurlijke ervaring in Doesburg.

De coalitie heeft ervoor gekozen de verdeling van de portefeuilles te baseren op de drie pijlers van de door de raad vastgestelde toekomstvisie:

 • Pijler 1: evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat gaat naar Birgit van Veldhuizen;
 • Pijler 2: verbindende en versterkende sociale aanpak gaat naar Rob Gossink;
 • Pijler 3: kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie gaat naar Stan Hillenaar.

Op dinsdag 24 mei aanstaande wordt het coalitieakkoord behandeld in een extra raadsvergadering. De dag erna worden de wethouders geïnstalleerd.

Beide vergaderingen zijn openbaar en kunnen desgewenst live worden gevolgd via de website van de gemeente Doesburg.

V.l.n.r. Rob Gossink (VVD), Birgit van Veldhuizen (Stadspartij Doesburg) en Stan Hillenaar (CDA).


Portefeuilleverdeling

Burgemeester Loes van der Meijs

 • Pijler 4: Bestuur en organisatie
  Taakvelden:
  - Bestuur
  - Overhead
 • Burgerzaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Crisisbeheersing en brandweer

Wethouder Birgit van Veldhuizen, Stadspartij Doesburg (1 FTE)

 • Pijler 1: Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat
  Taakvelden:
  - Parkeerbelasting
  - Verkeer en vervoer
  - Parkeren
  - Economische havens en waterwegen
  - Openbaar vervoer
  - Sportbeleid en activering
  - Sportaccommodaties
  - Media
  - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
  - Riolering
  - Afval
  - Milieubeheer
  - Begraafplaatsen en crematoria
  - Ruimtelijke ordening
  - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
  - Wonen en bouwen
 • Financiën
 • Gemeentelijk vastgoed

Wethouder Rob Gossink,VVD (1 FTE)

 • Pijler 2: Verbindende en versterkende sociale aanpak
  Taakvelden:
  - Openbaar basisonderwijs
  - Onderwijshuisvesting
  - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
  - Wijkteams
  - Inkomensregelingen
  - Begeleide participatie
  - Arbeidsparticipatie
  - Maatwerkvoorzieningen (WMO)
  - Maatwerkdienstverlening 18+
  - Maatwerkdienstverlening 18-
  - Geëscaleerde zorg 18+
  - Geëscaleerde zorg 18-
  - Volksgezondheid

Wethouder Stan Hillenaar, CDA (0,5 FTE)

 • Pijler 3: Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie
  Taakvelden:
  - Recreatieve havens
  - Economische ontwikkeling
  - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
  - Economische promotie
  - Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
  - Musea
  - Cultureel erfgoed
 • Samenkracht en burgerparticipatie