Het bestemmingsplan is vastgesteld en ligt ter inzage.

De gemeenteraad van Doesburg heeft in haar vergadering van 27 juni 2019 het bestemmingsplan ‘Transformatie bedrijventerrein Koppelweg’ vastgesteld.

Zoals in de Ruimtelijke Structuurvisie Doesburg 2030 en de Gebiedsvisie De Blauwe Knoop is vastgelegd zal het Koppelweggebied getransformeerd worden naar een Woon-werklocatie. Op dit moment bestaat het gebied uit diverse percelen die ieder zelfstandig uitgewerkt en gerealiseerd zullen worden. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken is voorliggend bestemmingsplan opgesteld. Voor het gebied is sinds 28 februari 2018 een voorbereidingsbescherming van kracht.

Er is voor een overwegend flexibel bestemmingsplan gekozen, dat ruimte biedt aan de ontwikkeling van vernieuwende woonvormen en waarin de voornaamste ruimtelijke randvoorwaarden als hoogte en het aantal woningen zijn gewaarborgd. De basis hiervoor is vastgelegd in een stedenbouwkundig paspoort als onderdeel van het nieuwe bestemmingsplan. Naast hoogte en aantallen is hier tevens de beeldkwaliteit, variatie en minimale breedten van onbebouwde zones tussen de woongebouwen in vastgelegd. Een belangrijk aspect is de koppeling met het water. Om dit te waarborgen zijn in dit bestemmingsplan enkele zichtlijnen verankerd, die de Koppelweg en het Looierspark (visueel) verbinden met de Oude IJssel.

Terinzagelegging

Met ingang van 11 juli 2019 tot 22 augustus 2019 ligt een exemplaar van het bestemmingsplan, het raadsbesluit inclusief de bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage op het Publieksbureau, Philippus Gastelaarsstraat 2.

Het publieksbureau is maandag t/m donderdag van 08.00 tot 15.30 uur en vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur geopend. Ook is het publieksbureau op maandagavond geopend van 18.00 tot 19.30 uur. Het juridisch bindende bestemmingsplan kunt u inzien via de website van Ruimtelijke Plannen.nl (NL.IMRO.0221.18005HMO-VA01).

Hieronder vindt u meer informatie over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Vastgesteld bestemmingsplan 'Transformatie bedrijventerrein Koppelweg'