Wat vindt u van het bestemmingsplan ‘Koppelweg 18’?

De gemeenteraad van Doesburg nam in de vergadering van 30 september 2021 een besluit over het bestemmingsplan ‘Koppelweg 18’. Ten behoeve van dit besluit heeft het college van burgemeester en wethouders eerder een hogere grenswaarde voor het wegverkeerslawaai vastgesteld. Over beide besluiten informeren we u hierbij.

Om welke ontwikkeling gaat het?

Het bestemmingsplan voorziet, in navolging van de herontwikkeling van het voormalige bedrijventerrein Koppelweg tot een woonlocatie, in het merendeel van de bestaande bedrijfsgebouwen te slopen, de bestaande woning te behouden en twee nieuwe vrijstaande woningen te realiseren. In de toekomstige situatie verdwijnen de bedrijfsmogelijkheden van het plangebied. Door aansluiting op de beeldkwaliteitskaders van de herontwikkelingslocaties aan weeszijden van het plangebied wordt een samenhangend geheel gecreëerd en de gebiedsontwikkeling versterkt. Omdat de ontwikkeling niet binnen het voorgaande bestemmingsplan past, is het bestemmingsplan ‘Koppelweg 18’ opgesteld.

Wat verandert er nog meer?

Ten gevolge van het wegverkeerslawaai over de Koppelweg wordt de voorkeursgrenswaarde op een nieuw te bouwen woning overschreden. De maximale te ontheffen geluidbelasting wordt echter niet overschreden. Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) heeft het college van burgemeester en wethouders in haar vergadering van 24 augustus 2021 besloten een hogere grenswaarde voor het wegverkeerslawaai vast te stellen ten behoeve van het nieuwe bestemmingsplan.

Het ontwerpbesluit heeft tezamen met het ontwerpbestemmingsplan vanaf donderdag 25 maart 2021 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Op het ontwerpbesluit is geen zienswijze ingediend, waardoor deze ongewijzigd is vastgesteld.

Wat als u hierover meer wilt weten?

Het bestemmingsplan met bijbehorende papieren ligt vanaf donderdag 14 oktober 2021 voor u klaar op het stadhuis aan de Philippus Gastelaarsstraat 2 om in te kijken en op te reageren. U hebt hiervoor zes weken de tijd.

Inkijken kan op afspraak op de volgende momenten:

  • Ma. t/m do. 08.00-16.00 uur
  • Ma. avond 18.00-19.30 uur
  • Vrij. 08.00-12.00 uur

Het bestemmingsplan kunt u ook bekijken via de website van Ruimtelijkeplannen.nl. Ga naar "plannen zoeken" en kies zoekingang plannaam of –nummer. Vul vervolgens nummer NL.IMRO.0221.BPL20002HMO-VA01 in.

Wat gebeurt er als niemand reageert?

Dan geldt het bestemmingsplan zodra de zes weken reactietijd voorbij zijn.

Wat als u het niet eens bent met de veranderingen?

Heeft deze verandering gevolgen voor u? En gaf u uw mening op tijd door toen de plannen nog in de ontwerpfase zaten? Of kon u er in het redelijke niets aan doen dat u uw mening niet gaf? Dan hebt u vanaf donderdag 14 oktober 2021 zes weken de tijd een klacht in te sturen. Dit heet: in beroep gaan. Dat doet u door een brief (beroepschrift) te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

Ten behoeve van het besluit vaststelling hogere grenswaarde wegverkeerslawaai dient u het beroepschrift in te dienen bij: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Vraag meteen om uitstel

Als u een brief/beroepschrift opstuurde, vraag dan daarnaast om uitstel van de veranderplannen. Dat doet u bij de voorzitter van de Raad van State. Dit heet officieel: verzoek om voorlopige voorziening/schorsing. Het bestemmingsplan gaat dan pas gelden als de Raad van State over uw uitstel en klacht beslist. Uitstel vragen doet u via het eerdergenoemde adres in Den Haag. Voor dit uitstel betaalt u kosten, zogeheten griffierecht.

Ten behoeve van het besluit vaststelling hogere grenswaarde wegverkeerslawaai dient u het verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Meer weten?

Maak dan een afspraak met de heer J. Bloemendal via telefoonnummer (0313) 48 13 87.