Burgemeester en wethouders van Doesburg hebben op basis van de ‘Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling bedrijventerrein Verhuellweg Doesburg’ op 24 augustus 2021 besloten dat voor het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Verhuellweg’ geen Milieu Effect Rapportage (MER) hoeft te worden opgesteld, omdat er geen belangrijke gevolgen voor het milieu te verwachten zijn die het opstellen van een MER noodzakelijk maken.

Bestemmingsplan

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het bedrijventerrein aan de Verhuellweg. Om het milieu een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming van dit bestemmingsplan, is getoetst of voor deze ontwikkeling een milieueffectrapportage nodig is. Uit het Besluit milieueffectrapportage volgt dat voor deze ontwikkeling een vormvrije m.e.r.-beoordeling moet worden uitgevoerd.

Voor deze beoordeling is een ‘Aanmeldingsnotitie’ opgesteld. Deze notitie zoomt in op die kenmerken en gevolgen van de ontwikkeling die mogelijk kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu. Op basis van de geactualiseerde onderzoeken en de wetswijziging ‘wijziging wet stikstofreductie en natuurverbetering’ die sinds 1 juli jl. van kracht is geworden, is de Aanmeldnotitie van het ontwerpbestemmingsplan geactualiseerd. Op een kadeverlenging na vinden de ontwikkelingen volledig binnen de huidige contouren van het bestaande bedrijventerrein plaats. De conclusie is en blijft dan ook dat met het plan belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, die vragen om een nadere uitwerking in een MER uit te sluiten zijn. De provincie heeft dit als bevoegd gezag bevestigd.

Terinzagelegging

De betreffende stukken kunt u vanaf 31 augustus 2021 (op afspraak) inzien bij het publieksbureau van de gemeente Doesburg. Het publieksbureau is maandag t/m donderdag van 08.00 tot 15.30 uur en vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur geopend. Ook is het publieksbureau op maandagavond geopend van 18.00 tot 19.30 uur. Voor vragen kunt u terecht bij de heer H. Schuiling (0313) 48 14 01.