Bestemmingsplan ‘Transformatie bedrijventerrein Koppelweg’.

Burgemeester en wethouders van Doesburg hebben op basis van de ‘Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling bestemmingsplan ‘Transformatie Koppelweg Doesburg’ op 5 november 2019 besloten dat voor het bestemmingsplan ‘Transformatie bedrijventerrein Koppelweg’ geen Milieu Effect Rapportage (MER) hoeft te worden opgesteld, omdat er geen belangrijke gevolgen voor het milieu te verwachten zijn die het opstellen van een MER noodzakelijk maken.

Bestemmingsplan

Op 27 juni 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Transformatie bedrijventerrein Koppelweg’ vastgesteld. Tegen het plan is beroep ingesteld, waarin is aangevoerd dat er geen integrale m.e.r.-beoordeling is uitgevoerd waarin de mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu van het project integraal zijn afgewogen. De in paragraaf 4.1 van de toelichting opgenomen tekst en de sectorale toetsing van milieu- en omgevingsaspecten in hoofdstuk 4 zijn hierin niet afdoende.

Om deze omissie te herstellen is een Aanmeldnotitie opgesteld. Hierin wordt ingegaan op de kenmerken van het project, de plaats van het project, de samenhang met andere activiteiten en de kenmerken van de potentiële nadelige milieugevolgen. Op alle relevante milieu- en omgevingsaspecten scoort het plan neutraal of leidt het tot een verbetering ten opzichte van de voorheen geldende situatie waarin er bedrijven tot milieucategorie 4.2 waren toegestaan. In de opzet van het plan is rekening gehouden met het bestaande, nog functionerende bedrijf in het gebied. Dit bedrijf kan zijn bedrijfsactiviteiten voortzetten en wordt passend geacht binnen het toekomstige woongebied.

Alles afgewogen is de conclusie - zoals in het vastgestelde bestemmingsplan is vermeld - dat het plan niet leidt tot nadelige milieueffecten. Er is daarom geen aanleiding of noodzaak voor het doorlopen van een formele m.e.r.-beoordelingsprocedure of m.e.r.-procedure.

Terinzagelegging

De betreffende stukken kunt u vanaf 6 november 2019 inzien bij het publieksbureau van de gemeente Doesburg. Het publieksbureau is maandag t/m donderdag van 08.00 tot 15.30 uur en vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur geopend. Ook is het publieksbureau op maandagavond geopend van 18.00 tot 19.30 uur. Voor vragen kunt u terecht bij de heer H. Schuiling (0313) 48 14 01.