Versobering binnen alle programma’s. Na de forse investeringen van vorig jaar ziet het beeld voor Doesburg er voor de komende jaren anders uit: Er is versobering op komst. Zonder dat duidelijkheid is over de impact van Covid 19, ontkomt Doesburg er niet aan om te bezuinigen.

Net als veel andere gemeenten, kampt ook Doesburg met grote en/of stijgende uitgaven op het gebied van jeugd, Wmo en bijstand. De programmabegroting voor 2021-2024, bevat voornamelijk onontkoombare, extra uitgaven. Er is financieel geen ruimte om nieuwe beleidsonderwerpen op te pakken. Wethouder Birgit van Veldhuizen: “Alle lucht is er uit. Als het Rijk de komende jaren niet bij gaat springen, is een sluitende en realistische begroting niet langer haalbaar. Dat zullen we dan zeker gaan merken op voorzieningenniveau!”

Balans tussen de programma’s

Zonder de hulp vanuit het rijk komt het college nu met de laatst mogelijke budgetverruimende maatregelen van Euro 740.030. Iedereen draagt een steentje bij: inwoners, bestuur en ambtelijk apparaat. Het college van Doesburg staat er voor om steeds in goed overleg keuzes te maken voor Doesburg en haar inwoners, maar de rek is er nu wel uit.

Algemene reserve 5,1 mln

Met deze maatregelen blijft de algemene reserve voor 2021 op 5,1 mln. De infographic ‘Begroting 2021 in één oogopslag’ geeft informatie over de exacte inkomsten en uitgaven in 2021.