Dit willen wij doen met inwoners, belangengroepen uit de gemeente en van aangrenzende gemeenten, andere organisaties of belanghebbenden.

Om lokale kaders te kunnen stellen, wil de gemeente inzicht in de zorgen, kansen, wensen, suggesties en randvoorwaarden die voor de inwoners van de gemeente en de relevante stakeholders van belang zijn.

Onderzoek afgerond en resultaten naar werkgroep

Afgelopen voorjaar hebben wij naar uw mening gevraagd over het opstellen van lokale regels voor grootschalige zon- en windenergie in Doesburg. Het onderzoeksbureau heeft circa 680 ingevulde vragenlijsten ontvangen. Daarnaast hebben ook verschillende mensen vanuit diverse achtergronden meegewerkt aan verdiepende interviews over dit onderwerp. Er is veel nuttige, bruikbare en lokale informatie opgehaald. Wij bedanken iedereen die aan het onderzoek heeft meegewerkt!

De resultaten zijn in te zien via de website van de gemeente: www.doesburg.nl/afwegingskader.

In het najaar gaat de werkgroep samen met de gemeente aan de slag met de onderzoeksresultaten en de input die gegeven is vanuit de gemeenteraad en volksraadpleging Drempt om tot een concept afwegingskader te komen. Voor het einde van het jaar wordt het concept afwegingskader voorgelegd aan de gemeenteraad om het officieel vast te stellen.

Doel afwegingskader voor Doesburg: lokale regels opstellen!

Het afwegingskader dat Doesburg wil opstellen gaat dus niet over het toestaan van projecten, want die ruimte is er al. Het gaat om extra aanvullende regels. Samen met inwoners wil de gemeente die regels opstellen. Het kan dan o.a. gaan om wensen op het gebied van landschappelijke inpassing, beschermen van de leefomgeving, participatie, meedelen in de opbrengsten, etc.

Een projectontwikkelaar, energiebedrijf, energiecoöperatie, grondeigenaar - of wie dan ook - die een initiatief wil starten, zal rekening moeten houden met deze extra regels. Of deze initiatiefnemers een project dan nog haalbaar vinden, is niet aan de gemeente. Wél heeft Nederland als doel om in 2050 energieneutraal te zijn, en Doesburg heeft de ambitie daar actief aan mee te werken.